نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به صدادرآمدن زنگ مشارکت درمدارس شهرستان تفت

به صدادرآمدن زنگ مشارکت درمدارس شهرستان تفت

همزمان باهفته شوراهای اموزش وپرورش ، زنگ مشارکت درمدارس شهرستان تفت به صدادرامد ، درمراسمی که بهمین منظور درهنرستان اعظم برگزارشد واعضای شورای اموزش وپرورش شهرستان حضورداشتند ، فرماندار تفت بااشاره به این هفته شوراها رامظهر تفکر وتصمیم گیری دربرنامه های اموزش وپرورش دانست وازدانش اموزان خواست تاباکمک خانواده خود وارائه نظرات ، اعضای شورا را درپیشرفت بیشتر آموزش وپرورش یاری دهند ، رییس آموزش وپرورش تفت نیز دراین مراسم ضمن تقدیر وتشکر ازاعضای شورای آموزش وپرورش گزیده ای از فعالیت های این شورا رابرشمرد

تجلیل از خیرنیکوکار ودیدار وگفتگو  اعضای شورا با کادر آموزشی واداری آموزشگاه از برنامه های دیگر این مراسم بود .