نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام بیش از 1900 نفر در مسابقات نهضت ملی حفظ قرآن کریم درشهرستان تفت

ثبت نام بیش از 1900 نفر در مسابقات نهضت ملی حفظ قرآن کریم درشهرستان تفت

تعداد 1919 نفر از فرهنگیان ودانش اموزان در مسابقات نهضتملی حفظ قرآن کریم شرکت کردند ، به گفته ی کارشناس نماز وقرآن وعترت از زمان ثبت نام تاکنون این تعداد با مراجعه به سایت وزارت خانه اقدام به ثبت نام نمده اند خانم نوفرد خاطرنشان ساخت تا پایان مهلت ثبت نام این تعداد از 2000 نفر بیشترشود .