نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی تشکیل گردید


??به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت در این جلسه مدیر آموزش و پرورش ،ضمن تقدیر ویژه از معاون سواد آموزی استان و هیئت همراه با قدردانی از زحمات اعضاء گروه بهبود کیفیت در حوزه سواد آموزی، خواستار توجه بیشتر اعضاء در راستای شناسایی و پالایش و جذب اولیاء بی سواد و کم سواد دانش آموزان شد. وی با اشاره به  فعالیت های سواد آموزی، بر هر گونه همکاری درجهت توسعه وضعیت بی سوادی اولیاء دانش آموزان و رسیدن  به  نقطه  مطلوب تاکید نمود. ??در ادامه منصور اسلامی کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سواد آموزی و حجم تحت پوشش شهرستان( دوره انتقال و دوره تحکیم) در خصوص شناسایی اولیاء بی سواد و پیگیری های صورت گرفته مطالبی را بیان نمود . ??آقای حاضری رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان تمرکز بر برنامه های کیفیت بخشی، تصمیم سازی، مدیریت برنامه ها، مشارکت جویی و جهت دهی به فعالیت سواد آموزان، نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده جهت توسعه و بهبود کیفیت آموزش برشمرد. ??آقای امین الرعایا معاون سوادآموزی استان یزد خواستار تشکیل مستمر جلسات بهبود کیفیت سواد آموزی شد و به اهمیت نقش و جایگاه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت ها اشاره نمود و گفت : نظارت برفرایند برنامه ها و ارزیابی و تحلیل مستمر آنها و هم چنین شناخت چالش ها و ارائه راهکار از مهم ترین وظایف اعضای گروه بهبود کیفیت است . وی در ادامه گزارشی از آخرین عملکرد و وضعیت سوادآموزی استان ارائه وبا توجه به رشد کمی سوادآموزی استان لزوم کیفیت بخشی به فعالیت ها را متذکر گردید و انگیزه دادن به سواد آموزان شهرستان تفت را امری ضروری دانست و در پایان براساس دستورکار جلسه انتظارات و فعالیت های مورد نظر برای کیفیت بخشی به برنامه های سوادآموزی را تشریح نمود . گفتنی است؛ در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص بهبود کیفیت سواد آموزی در زمینه اهداف و وظایف کارگروه و ساختار اعضاء و میزان اثر بخشی و نقش آفرینی کارگروه بهبود کیفیت ارائه شد. @taftedu