نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد امتحانات دیماه

1396/09/11


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت درجلسه ی ستادامتحانات دیماه که  به منظور برنامه ریزی  و هماهنگی برگزاری امتحانات دیماه برگزار شد مدیرآموزش وپرورش ضمن تقدیر وتشکر از کارشناس سنجش وارزشیابی وکلیه ی عوامل اجرایی امتحانات به اهمیت امتحانات و ارزیابی دانش آموزان و نتایج تلاش و کوشش دبیران و آموزگاران اشاره نمود ودقت در تعیین عوامل اجرایی وبرگزاری صحیح امتحانات را مورد توجه قرار داد.
 "محمد صادق مهدیان" نظارت بر امتحانات داخلی مدارس نیز ضروری دانست وبربرنامه ریزی جهت تحقق این امر تاکید کرد وی بکارگیری فرهنگیان واجدشرایط در حوزه های اجرا ، تصحیح وقرنطینه واستفاده از توانایی آنها را ضروری عنوان کردو از اعضاء خواست تا دربازدیدهای خود نکته نظرات خود رایادداشت تا درجلسه ی پایانی مشکلات بررسی وآسیب شناسی دراین زمینه صورت گیرد ،
درآغاز جلسه کارشناس سنجش وارزشیابی ضمن تشکر ازمدیر و اعضاء  مطالبی در رابطه با دستورالعمل ها و  زمانبندی امتحانات  نهایی ارائه داد.
گفتنی است در ادامه پس از بیان نظرات و پیشنهادات توسط سایر اعضا ، مواردی از قبیل تعیین عوامل حوزه تکثیر ، تعیین حوزه های امتحانات نهایی ، تعیین ناظرین حوزه های امتحانی و تعیین حوزه های داوطلبان آزاد و مدارس از راه دور و...   بررسی وتبادل نظر بعمل آمد.