نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته برنامه ریزی تشکیل شد

جلسه کمیته برنامه ریزی تشکیل شد به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت جلسه کمیته برنامه ریزی با حضور مدیر و معاونین و کارشناسان عضو کمیته برنامه ریزی در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش تفت ، بر اهمیت و حساسیت سازماندهی نیروها در سال تحصیلی پیش رو تأکید نمود.

محمد صادق مهدیان در ادامه بر لزوم تدبیر آگاهانه و پرهیز از بخشی نگری و نیز همسویی تمامی حوزه ها را در جهت انجام فرایند صحیح، اصولی که مبتنی بر تدوین دستورالعمل جدید در سال تحصیلی 98-97 می باشد را خواستار شد.