نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شد

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش تفت دویست و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش با دستور کار زیر برگزار شد.

1- بررسی مصوبات جلسه قبل

2- پروژه مهر97

3- اجرای مفاد13و16 قانون شوراهای آموزش و پرورش

4- استفاده از خوابگاه دانش آموزی