نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ احیای امربه معروف ونهی از منکر درمدارس شهرستان تفت

زنگ احیای امربه معروف ونهی از منکر درمدارس شهرستان تفت
همزمان با ماه محرم وآغاز دهه امربه معروف ونهی از مکر وجهت آگاهی دانش آموزان به این امرمهم زنگ احیای امربه معروف ونهی از منکر درمدارس شهرستان تفت به صدا درآمد