نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظام آموزشی نیازمند یک برنامه آینده پژوها نه است

نظام آموزشی نیازمند یک برنامه آینده پژوها نه است
دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت :  ترسیم یک برنامه آینده پژوهانه مبتنی برآموزه های دینی ودرقالب سند تحول بنیادین از ضرورت های نظام آموزشی کشور است