نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش معلمان دوره ی ابتدایی

همایش معلمان دوره ی ابتدایی
 درخصوص آزمایشگاهی علوم پایه ی اول تا پنجم ابتدایی بحث وتبادل نظرشد درپایان گروه های شرکت کننده درمسابقات معلمین که درتاریخ 7/12/90 برگزار مشود تعیین گردیدند .