شعار سال


 
اعلان ها                                    
 
 
مناسبت ها                                    

 

 

 

 


قابل توجه مربیان پیش دبستانی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی به مؤسسه آموزشی ایده ال واقع در آموزشگاه شهید میراب مراجعه گردد

زمان ثبت نام :شنبه 94/5/10 لغایت 94/5/15


 

 

 

 


قابل توجه مربیان پیش دبستانی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی به مؤسسه آموزشی ایده ال واقع در آموزشگاه شهید میراب مراجعه گردد

زمان ثبت نام :شنبه 94/5/10 لغایت 94/5/15


 

 

 

 


قابل توجه مربیان پیش دبستانی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی به مؤسسه آموزشی ایده ال واقع در آموزشگاه شهید میراب مراجعه گردد

زمان ثبت نام :شنبه 94/5/10 لغایت 94/5/15

 
 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت

 


 

 

 

 


قابل توجه مربیان پیش دبستانی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی تربیت مربی پیش دبستانی به مؤسسه آموزشی ایده ال واقع در آموزشگاه شهید میراب مراجعه گردد

زمان ثبت نام :شنبه 94/5/10 لغایت 94/5/15

 
پیوندها