نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته تشویقی در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت برگزار گردید.

جلسه کمیته تشویقی در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت برگزار گردید.


1396/05/14

جلسه کمیته تشویقی با حضور اعضاء به منظور تصمیم گیری وبررسی پیشنهادات مدیران مدارس وکارشناسان اداره در مورد صدور تشویقی برای معلمان ذی صلاح درمحل دفتر مدیر آموزش وپرورش شهرستان تفت  تشکیل شد.
"محمد صادق مهدیان" هدف از تشویق و صدور تشویقی برای همکاران ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان دانست  و وجوه اشتراک همه تشویقی ها را جنبه انگیزشی آن عنوان نمود که منجر به اهداف مطلوب در امر آموزش و پرورش خواهد شد .
"مجتبی عابدینی" دبیر کمیته تشویقی  با بیان گزارشی از روند کار به معرفی افراد تشویق شده از سوی کارشناسان و مدیران مدارس پرداخت.